פרופ' לימור עציוני
משרד עורכי דין

סירוב להעיד

רבים חושבים שישנה חובה למסור עדות במשטרה, אבל בהיעדר מקור חוקי אין חובה לעשות כן. אולם, אין הדבר דומה כלל ועיקר בכל הנוגע למסירת עדות בפני בית המשפט. ולכן, אדם אשר יוּדע בדבר חובת התייצבותו למסירת עדות בפני בית המשפט וסירב לעשות כן, צפוי לסנקציית מאסר פלילית מירבית בת שנתיים. חשוב לציין כי סירובו של אדם להעיד ייחשב כהפרת נורמה פלילית אף אם מדובר בעדות שעניינה בהליך אזרחי גרידא.

העונש על סירוב להעיד קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן:

241. סירוב להעיד

(א) מי שחייב להעיד או למסור ראיה אחרת בהליך שיפוטי והוא מסרב לעשות כן, דינו – מאסר שנתיים.

(ב) הטלת מאסר לפי סעיף 5 לפקודות בזיון בית-המשפט על אדם שסירב כאמור, אין בה כדי למנוע שפיטתו לפי סעיף קטן (א), אולם מי שנדון למאסר לפי סעיף קטן (א), תנוכה מענשו התקופה שבה היה אסור לפי סעיף 5 האמור.

236. הגדרות

בסימן זה, "עדות" – אמרות בעל-פה או בכתב שנאמרו לשם ראיה, למעט אמרות שלא בשבועה מפי נאשם בהליך פלילי, ולרבות חוות דעת שניתנו לשם ראיה ותרגומים מפי מתרגם בהליך שיפוטי.

בידי בית המשפט עומד גם סעיף 5 לפקודת ביזיון בית המשפט שקובע עונש מאסר של חודש למי שמסרב לענות על שאלות במשפט. ברוב המקרים זהו הסעיף שמופעל כנגד מי שמסרב להעיד ורק במקרים נדירים הוגש כתב אישום כנגד סרבני עדות.

אין זה אומר שכל מי שזומן להעיד ומסרב מסתכן בהרשעה. בית המשפט עשוי לקבל נסיבות מסוימות שבהן סירוב להעיד הינו סביר, למשל כאשר יש חשש לחייו או לבריאותו של העד, אך גם טיעונים אחרים יכולים להיות מקובלים על בית המשפט.

הסירוב להעיד הינו פסול רק כאשר הוא נובע ממניעים פסולים – כפי שהחוק בעצמו אומר: "[שכשהעד המסרב להעיד] לא הראה כל טעם צודק לסירובו."

לעיתים רבות אנשים שזומנו להעיד חוששים מההשלכות העתידיות האופציונליות של העדות עצמה. כך, למשל, סיכונים, סכסוכים וסתם חוסר נוחות. לפני שמחליטים כיצד לנהוג מומלץ להתייעץ עם עורך דין מנוסה  על מנת לדעת מהי החובה המוטלת על המוזמן להעיד, האם יש לו סיבה מוצדקת שלא להעיד, האם הוא יכול להימנע מהעדות ומהן התוצאות של סירוב להעיד.