שינוי עילת סגירה ומחיקת רישום פלילי

שינוי עילת סגירה ומחיקת רישום פלילי

פרופ' לימור עציוני הינה מומחית למשפט פלילי. משרדנו מתמחה בייצוג בהגשת ערר על סגירת התיק, טיפול בבקשות לשינוי עילת הסגירה ומחיקת הרישום הפלילי.

סגירת תיק בעילת היעדר אשמה או בעילת היעדר ראיות מספיקות

בעת שאדם נחקר במשטרה נפתח תיק פלילי. כל עוד מתנהלת החקירה כנגד החשוד מצוי התיק במצב המכונה תיק מב"ד (כלומר ממתין לברור דין).

בתום החקירה מחליט קצין החקירות אם לסגור את התיק בעילות שונות, או להעבירו לתביעה. הפרקליטות מקבלת החלטה אם להגיש כתב אישום או להחזיר את התיק להמשך חקירה או במקרים רבים מחליטה לסגור את התיק באחת מהעילות הקיימות.

אפיון התיק כ"ממתין לברור דין" נותר כך גם אם התיק הומלץ לסגירה אך טרם נסגר בפועל. סטאטוס התיק לא משתנה בעת הגשת כתב אישום והוא עדיין מצוי במצב מב"ד. בתום המשפט ישונה מצב של התיק במרשם הפלילי, אז ירשמו בו תוצאות פסק הדין.

במקרה בו לא הועמד החשוד לדין, ייסגר התיק נגדו והוא לא יופיע ברשימת התיקים הממתינים לברור דין. יחד עם זאת, בדרך כלל יופיע תיק זה ברישום בקובץ פנימי של המשטרה בקובץ מיוחד הכולל תיקים אשר נסגרו ובהם לא הועמד החשוד לדין. קובץ זה נקרא "קובץ הרישומים האחרים". קובץ הרישומים האחרים מוצג על ידי המשטרה בפני גורמים שונים כפי שמאשר החוק, אלא אם מדובר במקרה בו נסגר התיק מעילה של היעדר אשמה פלילית.

מה ההבדל בין רישום משטרתי לרישום הפלילי ?

המרשם הפלילי כולל רישומים של הליכים פליליים שהסתיימו בבית משפט לרבות פרטי הרשעות, עונשים וקביעות אחרות של בית משפט באשר להרשעתו או חיובו בדין של נאשם בהליך פלילי (שאינו תעבורה) בשל עבירות פשע ועוון. המרשם כולל גם רישומים אודות החלטות בתי משפט לנוער הנוגעות לקטינים אשר נקבע לגביהם כי ביצעו עבירה פלילית, החלטה על צווי מבחן, צווים בדבר התחייבות להימנע מעבירה, צווים לביצוע שירות לתועלת הציבור (לרבות כאלו שניתנו ללא הרשעה) וקביעות שיפוטיות לפיהן הנאשם אינו מסוגל לעמוד לדין מטעם של אי כשרות פלילית.

רישום משטרתי כולל פרטי תיקים שלא הוגשו בגינם כתב אישום ואשר נסגרו בפרקליטות או ביחידת התביעות של המשטרה, או תיקים פתוחים, שטרם הוחלט באם להגיש בגינם כתבי אישום. הרישום כולל גם פרטי תיקים שהוגשו בהם כתבי אישום אך עניינם טרם הוכרע בבית המשפט. הרישום מכיל גם תיקי חקירה שנסגרו מהעדר עניין לציבור וחוסר ראיות. הרישום כולל גם רישומי משטרה פנימיים הנוגעים למהלכי חקירה ומשפטים בתהליך (נקרא תיקי מב"ד שמשמעותו ממתין לבירור דין).  הרישום המשטרתי כולל גם רישומים של המשטרה הנוגעים להרשעות פליליות הרלוונטיות להוצאת תעודת יושר לצורך פסילה מתחומי עיסוק מסויימים-אלה ירשמו אך ורק במרשם הפלילי, ולא ברישום המשטרתי. לפרטים נוספים אודות המרשם הפלילי ומחיקת רישום פלילי (מחיקת "עבר" פלילי) ראו כאן. פרק זה נייחד כאמור לדיון ברישומים המשטרתיים, השלכותיהם הפוגעניות ומה ניתן לעשות בעניין זה.

מהי גניזת תיק חקירה משטרתי ?

חומר החקירה המשטרתי מועבר לתביעה (הפרקליטות או יחידת התביעה המשטרתית). החוק קובע אילו תיקים יועברו לטיפולה של הפרקליטות ואילו יועברו ליחידת התביעות של המשטרה. החוק מסדיר גם מי הגורם המוסמך לסגור את התיק או להגיש בגינו כתב אישום. הכלל הוא שהפרקליטות מטפלת בתיקים החמורים והמורכבים. במידת הצורך התיק מוחזר ליחידה החוקרת בצרוף הנחיות להשלמת החקירה או לסגירת התיק על פי עילות הגניזה הקבועות בדין.

מהן עילות הגניזה של תיקי חקירה ?

1. סגירת תיק בעילה של היעדר אשמה פלילית:

במידה והתברר לאחר קבלת התלונה כי המעשה לא מהווה עבירה פלילית.

2. סגירת תיק בעילה של היעדר ראיות:

במידה והתברר כי המעשה מהווה עבירה אך אין די ראיות כי נעברה עבירה בידי החשוד, או כי חומר הראיות שנאסף אמנם מעורר ספק בדבר חפותו של החשוד אך אין בו בדי כדי להעמיד לדין, מהסיבה שאין סיכוי סביר להרשעה. עילה זו כוללת גם טענה של התיישנות העבירה לפיה חלפה תקופת התיישנות הקבועה בחוק.

מה ההבדל בין סגירת תיק מחוסר ראיות לסגירת תיק מחוסר אשמה ?

תיק חקירה שנסגר בעילה של "חוסר ראיות" משמעו שעוצמת הראיות לא הייתה מספיקה בכדי לבסס כתב אישום אשר יוכח מעבר לכל ספק סביר. תיק ש"חוסר ראיות" הינה עילת סגירתו עדיין מופיע במרשם המשטרתי.
תיק חקירה אשר נסגר בעילה של "חוסר אשמה" אינו רשום במרשם הפנימי המשטרתי.

בקשה לשינוי עילת סגירה:

קיימת אפשרות לשינוי עילת סגירת תיק במקרים מסוימים. תיקי חקירה אשר נסגרו בעילה של "היעדר ראיות" ניתן להגיש לגביהם בקשה לשינוי עילת סגירת החקירה לעילה של "היעדר אשמה".

האינטרס של האדם אשר כנגדו קיים תיק סגור בעילת "היעדר ראיות" הוא להעבירו לסטאטוס של "חוסר אשמה" היות ותיקים המסווגים "חוסר ראיות" נשארים רשומים במרשם הפנימי המשטרתי (וכמו שהוסבר מעלה, אין המדובר ברישום פלילי אם כי רישום משטרתי פנימי עדיין עלול להוות חסם בדרכו המקצועית העתידית של האדם שכנגדו עומד התיק).

לפיכך, אדם שקיים כנגדו תיק חייב לפעול לשנות את עילת הסגירה ל"חוסר אשמה" שהרי גם תיק חקירה סגור בעילת  "היעדר ראיות" משאיר חותם ואילו עילה של "היעדר אשמה" תאפשר ל"בעל התיק" להיות "נקי" מרישום מכתים. חשוב הדבר שבעתיים כאשר מדובר באדם צעיר אשר קיום הרישום הפלילי יכול לפגוע בעתידו ובשמו הטוב לאורך שנים רבות.

מאמרים נוספים

phone icon