פרסום תמונה של קטין ללא רשות

כידוע, כדי לפרסם תמונה של קטין, נדרשת מאיתנו רשותו של הוריו או של האפוטרופוס החוקי שלו.

כך שלמעשה, ללא רשותם, חל איסור לפרסם תמונתו של קטין.

איסור זה מקורו במספר חוקים שונים, והפרתו מביאה עמה שלל משמעויות שונות, הן במישור הפלילי והן במישור האזרחי.

המסגרת הנורמטיבית לכך מקורה הן בחוק הגנת הפרטיות, ובמקרים מסוימים גם בחוק הנוער.

 

האם פרסום תמונת קטין ללא רשות מהווה פגיעה בפרטיות – לפי חוק הגנת הפרטיות?

כן, והדבר אף נכון כאשר מדובר בכל אדם, ולא רק בקטין.

ראשית, צילום תמונה של אדם ברשות היחיד, ללא רשותו, מהווה פגיעה בפרטיותו של האדם, המקור לכך מצוי בסעיף 2(3) חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א (להלן: "החוק") 1981.

לעניין הפרסום, לפי סעיף 2(4) לחוק, חל איסור פרסום תמונה של אדם ברשות הרבים, בנסיבות בהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו.

כך גם בסעיף 2(6) – שימוש בשם אדם, בכינויו בתמונתו או בקולו, לשם ריווח (הפקת רווח כלשהו) בין אם כלכלי, או בין אם אחר.

בכל הסעיפים הללו הדגש הוא כמובן על ביצוע המעשים ללא הסכמתו של האדם, קרי, ללא רשותו.

הפרה של סעיפי חוק אלו עלולה לעלות לכדי עבירה פלילית חמורה (עבירה מסוג פשע) אשר העונש הקבוע לצידה הוא עד חמש שנות מאסר.

כמו כן, הפרה לפי סעיפים אלו יכולה לעלות גם לכדי עוולה אזרחית, ועל כן יכולה לשמש כבסיס לתביעה כספית.

 

עם זאת, החוק מעניק גם מספר הגנות, להלן ההגנות העיקריות:

הנתבע או הנאשם עשה את הפגיעה בתום לב באחת הנסיבות האלה:

הוא לא ידע ולא היה עליו לדעת על אפשרות הפגיעה בפרטיות.

הפגיעה היתה בדרך של צילום, או בדרך של פרסום תצלום, שנעשה ברשות הרבים ודמות הנפגע מופיעה

בו באקראי.

הפגיעה נעשתה בדרך של פרסום שהוא מוגן לפי פסקאות (4) עד (11) לסעיף 15 לחוק איסור לשון הרע,

התשכ"ה-1965.

בפגיעה היה ענין ציבורי המצדיק אותה בנסיבות הענין, ובלבד שאם היתה הפגיעה בדרך של פרסום –

הפרסום לא היה כוזב.

יתר ההגנות (וכן הפטורים, וההקלות) מפורטים בחוק.

 

אני או ילדיי נפגענו בשל פרסום תמונת קטין ללא רשות – על מי חלה האחריות?

סעיף 30 לחוק קובע כי, האחריות תחול על מספר גורמים:

פורסמה פגיעה בפרטיות בעתון, ישאו באחריות פלילית ואזרחית בשל הפגיעה – האדם שהביא את הדבר לעתון וגרם בכך לפרסומו, עורך העתון, ומי שהחליט בפועל על פרסום אותה פגיעה בעתון, ובאחריות אזרחית ישא גם המוציא לאור של העתון,.

באישום פלילי לפי סעיף זה תהא זאת הגנה טובה לעורך העתון (לרבות עורך בפועל) שנקט אמצעים סבירים כדי למנוע פרסום אותה פגיעה ושלא ידע על פרסומה.

נוסף על כך, סעיף 31 לחוק קובע כי במקרים מסוימים קמה אחריות גם למדפיס:

פגיעה בפרטיות בדפוס, למעט בעתון בעל תדירות הופעה של ארבעים ימים או פחות, ישאו באחריות פלילית ואזרחית בשל הפגיעה גם מחזיק בית הדפוס שבו הודפס הפרסום, ומי שמוכר את הפרסום או מפיץ אותו בדרך אחרת, ובלבד שלא ישאו באחריות אלא אם ידעו או חייבים היו לדעת שהפרסום מכיל פגיעה בפרטיות.

כאמור, בעידן האינטרנט והרשתות החברתיות, הפרת הפרטיות קיימת בעיקר בערוצים אלה, וניתן לפעול מכוח החוק בהתאם.

 

האם פרסום תמונה של קטין ללא רשות יכולה לעלות לכדי עבירה פלילית גם לפי חוק הנוער?

כן. כאשר מדובר בקטין שהוא צד להליך משפטי כלשהו, לא משנה אם הליך פלילי, או אזרחי, או אף אם ההליך עוסק בו ובמשמורת בו, אך למעשה מתנהל באמצעות בין שני צדדים אחרים, כאמור, אסור לפרסם כל מסמך, תמונה, או פרט המרמזים על זהותו של הקטין. סעיף 24 לחוק הנוער (טיפול והשגחה), תש"ח-1960, מגדיר את כלל המקרים לפיהם אסור לפרסם תמונתו של קטין ללא רשות, או כל פרט אחר מזהה בעניינו.

 

להלן סעיפי החוק העיקריים הנוגעים להגנת קטין מפני פרסומים מזיקים

חל איסור על פרסום שמו של קטין, או כל דבר אחר העשוי להביא לידי זיהויו של הקטין, בין על ידי כלל הציבור ובין על ידי סביבתו הקרובה, או לרמוז על זיהויו כאמור, בין באמצעות פרסום של קולו, דמותו, כסביבתו או דמויות הקרובות לקטין, ובין בדרך אחרת, באופן, או בנסיבות, שיש בהם כדי לגלות אחד מאלה –

– הקטין הובא בפני בית משפט.

– עובד סוציאלי לפי חוק הנוער פעל או פועל לגבי הקטין לפי חוק זה.

הקטין ניסה להתאבד או התאבד.-

– הקטין הוא בן משפחתו של אדם שמייחסים לו עבירה או שחיתות מידות (ואולם, אין בכך כדי

לפרסם תמונתו של הבגיר).

– נעברה בקטין עבירת מין, עבירת אלימות, עבירה של התעללות, או שנעברה בו עבירה בידי

האחראי עליו כמשמעותו בסעיף 368א לחוק העונשין, למעט לעניין קטין שהוא נפגע תאונת דרכים

או פגיעת איבה, או מעשה טרור, או עד אליהן.

– הקטין חשוד, נאשם או עד במשפט פלילי או שהוא בעל דין או עד במשפט, וזאת בהקשר לעבירות

מסוימות.

את הפירוט המלא ניתן למצוא בחוק הנוער.

כמו כן, עבירה על אחד מסעיפים אלה, היא עבירה אשר העונש לצידה עומד על עד שנת מאסר.

 

אני או ילדיי נפגענו בשל פרסום תמונת קטין ללא רשות – מהם המסלולים המשפטיים העומדים בפנינו?

במקרה בו נפגעת בשל פרסום תמונה של קטין ללא רשות, מומלץ להיוועץ עם עורך דין המתמחה בתחום. כאמור, פרסום תמונה של קטין ללא רשות יכלה לעלות לכדי עבירה פלילית, עם זאת יש לה מספר משמעויות גם בפן האזרחי. היוועצות עם עורך דין המתמחה בתחום, יכול לסייע לך ולמשפחתך להחליט מהו המסלול הנכון עבורכם.

 

פרסום תמונת קטין ללא רשות – המסלול הפלילי

מסלולו של ההליך הפלילי יחל בהגשת תלונה במשטרה, וזאת כאמור לאחר קבלת ייעוץ משפטי מעורך דין המתמחה בייצוג נפגעים בשל פרסום תמונת קטין ללא רשות. לאחר הגשת התלונה, המשטרה תחקור את המקרה והתיק יועבר לבחינה נוספת בידי הפרקליטות, שם תתקבל החלטה האם להעמיד את הפוגע לדין. ככל שלא יוגש כתב אישום, ניתן להגיש ערר על סגירת תיק החקירה. ככל שיוחלט להעמיד את הפוגע לדין, יוגש נגדו כתב אישום. באם יוגש כתב אישום, יתנהל הליך משפטי. ככל שהנאשם יורשע בבית המשפט, יינתן פסק דין אשר יכלול בין היתר את עונשו של הנאשם, ולעיתים גם פיצוי פלילי. חשוב לדעת כי לרוב גובהו של הפיצוי הפלילי אינו רב, אולם לאחר מכן עדיין פתוחה בפניך האפשרות להגיש גם תביעה אזרחית.

 

פרסום תמונת קטין ללא רשות – המסלול האזרחי

המסלול האזרחי משמעותו, הגשת תביעה לבית משפט אזרחי. התביעה תהיה תביעה כספית לצורך פיצוי על מעשה הפגיעה מכוח החוק להגנת הפרטיות.

הפרת הגנת הפרטיות לפי חוק זה מהווה עוולה אזרחית, והוראות פקודת הנזיקין [נוסח חדש] יחולו עליה. על כן, נכון יהיה להתייעץ עם עורך דין המתמחה בנפגעים בשל פרסום תמונת קטין ללא רשות – גם במישור האזרחי.

 

אני או ילדיי נפגענו בשל פרסום תמונת קטין ללא רשות, למי עלינו לפנות?

ראשית, במידת הצורך, עליכם לפנות לקבלת סיוע נפשי ככל שנדרש. במקביל מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין מומחה, העוסק בייצוג נפגעים בשל פרסום תמונה של קטין ללא רשות, ובמקביל להיעזר בו בנקיטת הליכים לצורך הסרת התמונה, ככל שהדבר טרם נעשה.

 

מדוע כדאי להיוועץ עם עורך דין המתמחה בייצוג נפגעים – במקרה של פרסום תמונה של קטין ללא רשות?

פגיעה בשל פרסום תמונת קטין ללא רשות, היא פגיעה הבאה לידי ביטוי במספר מישורים בעלי משמעות משפטית. היוועצות עם עורך דין המתמחה בתחום יוכל לסייע לך לבחור במסלול הנכון ביותר עבורך. כאמור, מומלץ להיוועץ בעורך דין אשר מתמחה בנפגעים הן בתחום הפלילי והן בתחום האזרחי.

 

מדוע כדאי להיעזר במשרדנו לצורך ייצוג נפגעים – במקרה של פרסום תמונת קטין ללא רשות?

משרדנו מתמחה בלווי וייצוג של נפגעים, לרבות בשל פרסום תמונה של קטין ללא רשות – מזה שנים רבות. משרדנו יעניק לך ייעוץ מקצועי מעמיק ומקיף החל מהרגע הראשון ועד לתום ההליכים המשפטיים. לאחר ייעוץ ראשוני נקבל החלטה משותפת באילו מסלולים משפטיים נכון וכדאי לך לפנות, ונוכל לתת לך את כלל השירותים המשפטיים לפי בחירתך. הסבר והנגשת המידע, עדכון שוטף על מצב התיק וייצוג אל מול הרשויות השונות, הכנה וליווי לדיונים בבית המשפט, וייצוג מלא בכל הערכאות, הם רק חלק מהמעטפת הכוללת הניתנת במשרדנו. התמחות במתן שירותים משפטיים פליליים לנפגעים וכן מתן ייעוץ בהליכים האזרחיים, משלימים את התמונה לנפגעים, וזאת בנוסף לליווי אישי, מקצועי ורגיש. יודגש כי כאשר מדובר בנפגעים קטינים ישנן השלכות שונות לבחירת המסלול המשפטי בו תבחרו, אנו כאן כדי לסייע ולייעץ כדי שאת/ה ומשפחתך תוכלו לבחור ביחד עם הקטין את המסלול הנכון ביותר עבורכם.

פרסום תמונה של קטין ללא רשות

מאמרים נוספים

phone icon