חיפוש משטרתי בבית

מהו חיפוש משטרתי בבית?

לשוטרים ישנן סמכויות רבות באמצעותן הם יכולים לפעול אל מול אזרחים. חלק מסמכויות אלה הן פוגעניות מאוד, בדגש על פגיעה בפרטיות של האזרח. אחת הדוגמאות המובהקות לכך היא עריכת חיפוש בביתו של אדם. המסגרת הנורמטיבית מעוגנת בפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969 וכן בפסיקת בתי המשפט, אך ישנם מספר חוקים נוספים אשר מכוחם ניתן להרחיב את סמכויות החיפוש.


מתי נערך חיפוש משטרתי בבית?

חיפוש משטרתי ניתן לערוך בביתו של אדם במספר מקרים. ככל יש לעתור לבית המשפט בבקשה לצו חיפוש לביתו של אדם, אך במקרים מסוימים ניתן לבצע חיפוש בביתו של אדם גם ללא צו בית משפט. כך לדוגמא כאשר יש לשוטר יסוד להניח שבמקום מבוצע פשע, או בוצע פשע לפני זמן מה. כך גם כאשר בעל הנכס או המחזיק בנכס פונה למשטרה, כאשר אדם המצוי בבית פונה למשטרה   ויש יסוד להניח כי מבוצעת עבירה, וכן כאשר שוטר נמצא במרדף אחר מי שמתחמק ממעצר או נמלט ממשמורת חוקית. נוסף על כך, סעיף 28(א) לפקודת הסמים המסוכנים מרחיב את היקף סמכותה של המשטרה, ומאפשר לגורמי האכיפה לבצע חיפוש גם כאשר עולה חשד לביצוע עבירות סמים מסוג עוון (עבירות שהעונש הקבוע לצידן בחוק אינו עולה על שלוש שנות מאסר). לכן, כאשר לשוטר יש יסוד סביר לחשד כי בביתו של אדם מוחזקים סמיםיש בסמכותו לערוך חיפוש.

עם זאת, שוטר רשאי לערוך חיפוש בביתו של אדם גם על בסיס הסכמתו של האדם המחזיק בנכס. כאשר שוטר מגיע לביתו של אדם והוא מבקש הסכמתו – חובה עליו להודיע לו כי זכותו לסרב. באם האדם סרב לחיפוש, אין לשוטר סמכות לבצעו, והוא יוכל לעשות כן רק  לאחר שיהיה בידו צו בית משפט.

 

מהו חיפוש משטרתי באמצעות צו בית משפט?

חיפוש משטרתי באמצעות צו בית משפט נעשה במקרה בו עולה חשד או מידע מודיעיני שהתקבל לידי המשטרה, באשר לדבר מה שמוחזק בנכס. בשלב זה השוטרים יפנו לבית המשפט בבקשה להוצאת צו. השופט ישמע את טיעוני השוטרים במעמד צד אחד (כלומר, ללא כל ייצוג של מי שבגינו נדרש החיפוש, ובשלב זה ככל הנראה אף לא יודע כי עתידים לערוך חיפוש בביתו). ככל שהשופט ייעתר לבקשת השוטרים  יאשר את הצו. כאשר שוטר מגיע לבית לצורך עריכת חיפוש באמצעות צו של בית המשפט, ניתן לבקש ממנו לראות את הצו, ועל השוטר החובה להציגו. לאחר מכן ניתן לבצע את החיפוש.


צו בית משפט מתיר לשוטר את הסמכויות הבאות:

לערוך חיפוש בבית או במקום לפי האמור בצו החיפוש, ולתפוס כל חפץ הנחזה כמתואר בצו ולעשות בו כאמור בצו.
כך גם לעצור כל אדם הנמצא בבית או במקום ונחזה כמי שיש שלקח חלק בעבירה שנעברה, או או שבכוונתו לעבור עבירה, באותו חפץ או לגביו.
כמו כן, מי שעורך חיפוש לפי צו חיפוש ומוצא חפץ שלא הוזכר בצו, אבל יש יסוד סביר להניח שנעברה, או שמתכוונים לעבור עבירה בו או לגביו, רשאי לתפוס את החפץ ולהביאו לפני השופט שנתן את הצו, והשופט רשאי לצוות מה לעשות בו.


באילו מקרים שופט יאשר צו חיפוש משטרתי בבית?
כאמור, כדי לאפשר צו חיפוש משטרתי בבית, על המשטרה לפנות בבקשה לבית המשפט. על השוטרים לשכנע את השופט כי החיפוש נועד כדי להבטיח הצגת חפץ לצורך כל חקירה, משפט או הליך אחר.
עילה נוספת יכולה להיות כי יש יסוד להניח שהוא משמש להחסנתו או למכירתו של חפץ גנוב, או שנשמר בו או מוחסן בו חפץ שנעברה בו או לגביו עבירה, או ששימש, או מתכוונים להשתמש בו, למטרה לאחוקית.

וכן יש לשופט יסוד להניח שנעברה עבירה או שמתכוונים לעבור עבירה נגד אדם הנמצא בו.

 

מתי מותר לערוך חיפוש משטרתי ללא צו בית משפט?

ישנם מספר מקרים בהם ניתן לבצע חיפוש משטרתי בבית גם ללא צו בית משפט. להלן המקרים המפורטים בחוק:

כאשר יש לשוטר יסוד להניח שבמקום מבוצע פשע, או בוצע פשע לפני זמן מה. כך גם כאשר בעל הנכס או המחזיק בנכס פונה למשטרה. מקרה נוסף הוא כאשר אדם המצוי בבית פונה למשטרה   ויש יסוד להניח כי מבוצעת עבירה, וכן במקרה בו שוטר נמצא במרדף אחר מי שמתחמק ממעצר או נמלט ממשמורת חוקית.

 

מהו יסוד סביר לחשד?

לפי פסיקת בתי המשפט אין הגדרה ברורה מהו יסוד סביר לחשד, אלא הדבר נלמד מנסיבות המקרה, ואולם הנסיבות צריכות להיות אובייקטיביות בעיקרן, כך לדוגמא ריח של סמים יבסס יסוד סביר לחשד, כך גם מידע מודיעני, וכן התנהגות מחשידה – וזאת על אף שהאחרונה ניתנת לפרשנות.

 

מתי נדרשת הסכמה לביצוע חיפוש משטרתי בבית?

כאשר שוטר מגיע לערוך חיפוש משטרתי בבית ואין בידו צו בית משפט ולא מתקיימות הנסיבות שפורטו לעיל, ניתן לבקש את הסכמת המחזיק בנכס. ככל שיש הסכמה לביצוע חיפוש, ניתן לבצעו, אך על השוטרים להסביר מפורשות למחזיק בנכס כי זכותו לסרב. במקרה בו אין הסכמה לחיפוש, לא ניתן לבצע את החיפוש  ולו יבוצע יהיה מדובר בחיפוש לא חוקי.


מהי הסכמה?

הסכמה של אדם המוצא עצמו מול שוטרים במצב בו הם עתידים לבצע חיפוש, הא  סיטואציה מלחיצה. בתי המשפט קבעו לא אחת כי על השוטר להסביר לאדם כי זכותו לסרב, וסירובו לא יעמוד לו לרועץ. כאשר שוטר הסביר לאדם כי זכותו לסרב לחיפוש, ואותו אדם בכל זאת נתן הסכמתו  מדובר ב –"הסכמה מדעת", הסכמה זו מכשירה את החיפוש, והוא יחשב כחיפוש חוקי.

 

מה קורה אם לא נתתי הסכמתי לצורך חיפוש משטרתי בבית?

כפי שפורט לעיל, ככל שהתבקשה הסכמה לחיפוש ולא התקבלה, וככל שלא התקיימו נסיבות אחרות המאפשרות לבצע חיפוש ללא צו, לא ניתן לבצע את החיפוש, ועל השוטרים להמציא צו בית משפט.


מה כולל צו חיפוש משטרתי בבית?

ראשית, כפי שהוזכר, מומלץ לבקש לראות את צו החיפוש ולעיין בו כדי להבין מה הוא כולל.

ככלל, צו לחיפוש בביתו של אדם מתיר לשוטר את הסמכות לחיפוש גם על גופו של אדם  שנמצא במקום או בקרבת מקום, וזאת כאשר יש חשד שאותו אדם מסתיר על גופו חפץ שבגינו מלכתחילה נערך החיפוש בביתו.

לעומת זאת צו החיפוש לא מאפשר חיפוש ברכב, ועל כן אין סמכות לחיפוש ברכבו של אדם מתוקף צו חיפוש בביתו.

בעניין תפיסת טלפונים ניידים, מחשבים וכיוצא בזאת, צו החיפוש מאפשר את תפיסתם, ואולם אינו מאפשר חדירה אליהם. על כן ככל שבכוונת השוטרים לבצע גם חדירה למחשבים טלפונים וכו, עליהם להצטייד בצו חדירה המאפשר זאת. ככל שיש בידם צו שכזה, החדירה צריכה להתבצע על ידי חוקר מחשבים מיומן ובהתאם להוראות המפורטות בחוק. לעיתים שוטר ינסה לבקש הסכמה כיוון שאין לו צו המתיר חדירה לחומר מחשב, חשוב לדעת כי מותר לסרב לבקשה שכזו, וככל שתידרש חדירה לחומר מחשב  על השוטרים להמציא צו מבית המשפט.

לגבי חפצים נוספים שאינם מנויים בצו, יש לדעת כי הצו מאפשר לתפוס רק מה שמפורט בו, ואולם לשוטר יש סמכות לתפוס גם חפצים נוספים כאשר יש חשד כי הם קשורים לביצוע עבירה.

 

מהן זכויותיי עת נערך לי חיפוש משטרתי בבית?

כאשר נערך חיפוש בביתך עומדות לך מספר זכויות. ככל שלשוטרים יש צו בית משפט המאפשר את החיפוש, עומדת לך הזכות כי הצו יוצג ויוסבר לך. כמו כן ככל שמדובר בקטין, על השוטרים להמתין עד שיגיע בגיר לבית. כאשר מתחיל החיפוש, יש לאפשר נוכחות של שני עדים מלבד השוטרים, כלומר מי שמחזיק בנכס (או מי מטעמו) וכן זכאי הוא להמתין לעד נוסף שיהיה נוכח במהלך החיפוש, וזאת למעט אם נכתב אחרת בצו בית המשפט. ניתן לוותר על נוכחות העדים כאשר ניתנת הסכמה של המחזיק בנכס, או בשל הדחיפות מכורח הנסיבות.

לאחר החיפוש, על השוטר שביצע את החיפוש לערוך דו"ח אפשר יפרט את כלל החפצים שנתפסו, לרבות מיקומם, ואילו העדים יחתמו עליו. המחזיק בנכס או מי מטעמו יכול לבקש העתק מהדו"ח


מהן ההשלכות של חיפוש לא חוקי?

חיפוש לא חוקי הוא חיפוש שנעשה על ידי השוטר ללא סמכות בחוק.

חיפוש שבוצע באופן לא חוקי יכול לגרור עמו מספר השלכות לגבי המשך ההליך הפלילי.

ככל שיוגש כנגד החשוד כתב אישום, הוא יוכל לעלות את טענותיו בגין החיפוש כחלק מטענות מקדמיות של הגנה מן הצדק, ובמקרים מסוימים הדבר יכול להביא לביטולו של כתב האישום, ברוב המקרים המשמעות תהיה מינורית יותר, והדבר יוכל לשמש כטענה להקלה בעונשו של הנאשם בסיום ההליך. חיפוש לא חוקי יכול להביא גם לפסילתה של הראיה, כך שלא תהיה קבילה, או להפחית ממשקלה כך שמשקלה יהיה נמוך. במקרים בהם ראיה זו היא הראיה המרכזית, הדבר יכול להוביל לזיכויו של הנאשם.


מהו צו חדירה לחומר מחשב?

צו חדירה לחומר מחשב הוא צו המאפשר לשוטרים לא רק לתפוס מכשירים כגון טלפון נייד, מחשב, כונן קשיח וכדומה, אלא גם לחדור אליהם ולמעשה להוריד למחשבי המשטרה את כל תוכנם. צו חדירה לחומר מחשב הוא צו אשר צריך להתבקש באופן מיוחד מבית המשפט ועל השוטרים לשכנע את השופט מדוע הם צריכים צו זה, שכן פגיעתו בזכויות הפרט היא קשה מאוד. ככל שהשופט ייעתר לבקשת הוצאת צו שכזה, עליו לפרט מהו מתיר    לחדור לחומר המחשב או להפיק פלט, ולפרט את מטרות החיפוש ותנאיו שייקבעו באופן שלא יפגע בפרטיותו של אדם מעבר לנדרש.


מה קורה כאשר אין צו חדירה לחומר מחשב?

כפי שהוזכר, כאשר אין בידי השוטרים צו המאפשר חדירה לחומר מחשב, ניתן לבקש את הסכמת בעל המחשב /הטלפון הנייד וכיוצא בזאת, וזכותו לסרב, מבלי שסירובו יפגע בו בהמשך. ככל שאין הסכמה כזו, על השוטרים להמציא צו בית משפט.


מהי הסכמה לחדירה לחומר מחשב?

כאשר שוטר מבקש מאדם את הסכמתו לחדירה לחומר מחשב, חשוד לדעת כי אין הוא חייב להסכים לכך. על השוטר להבהיר לו כי זכותו לסרב. פסיקת בתי המשפט קבעה כי הסכמה של אדם במצב דברים זה צריכה להיות "הסכמה מדעת", כלומר, להבין כי באפשרותו לסרב, וסירובו לא יפגע בו. ככל שהאדם בכל זאת נתן הסכמתו, תהיה הסכמתו מספיקה כדי להכשיר את החדירה.

 

מהן ההשלכות של חדירה באופן לא חוקי?

ההשלכות של חדירה לחומר מחשב באופן לא חוקי שקולות לתפיסת ראיות שהושגו באופן לא חוקי, קרי, התביעה לא תוכל להשתמש בתוצרים כדי להוכיח את אשמתו של הנאשם בהמשך ההליך. במצב בו התביעה בכל זאת תבקש להגיש ראיות אלה לבית המשפט, יכול בית המשפט לקבוע כי הראיות אינן קבילות – כיוון שהושגו באופן לא חוקי, ועל כן יפסלו. בנוסף, ישנן השלכות שונות לפעולות לא חוקיות שבוצעו כנגד חשוד בהליך פלילי, ועל כן ייעוץ מעורך דין פלילי המתמחה בכך יאפשר לך מיצוי מלא של זכויותיך עוד טרם הגשת כתב אישום.

 

מה צפוי בפני לאחר חיפוש משטרתי בבית?

לאחר שלב החיפוש יכולים לקרות שני תרחישים עיקריים. ככל שלא נמצא דבר בביתך, התיק הפלילי נגדך ייסגר ותוכל להמשיך בשגרת חייך. אפשרות נוספת היא כי יתכן ותוזמן לחקירה משטרתית, כלומר חקירה באזהרה כחשוד בתיק. לאחר החקירה והמשך איסוף הראיות, יתכן ותועמד לדין ויוגש נגדך כתב אישום.

 

האם כדאי להיוועץ בעורך דין פלילי בזמן או לאחר חיפוש משטרתי שנערך בביתי?

במקרה בו נערך חיפוש משטרתי בביתך, מומלץ מאוד להיוועץ בהקדם האפשרי עם עורך דין פלילי. חיפוש משטרתי הוא שלב מאוד מוקדם בהליך הפלילי, וייעוץ משפטי מקצועי כבר בשלב זה יכול להוביל לעיתים לסגירת התיק הפלילי. ליווי של עורך דין פלילי המומחה בתחום, יעניק לך הגנה משפטית, ייצוג ראוי, והתנהלות נכונה במהלך החיפוש ולאחריו.


מדוע כדאי להיעזר בשירותי משרדנו בזמן או לאחר חיפוש משטרתי בבית?

משרדנו מעניק ייעוץ משפטי בהליכים כגון אלה, מזה שנים רבות. אנו מייצגים קטינים בהליכים פליליים, משלב החיפוש המשטרתי ובהמשך ככל שנדרש גם בשלבי החקירה המשטרתית ולאחריה. אנו מייצגים חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי, וכן בהליכים אזרחיים נלווים. הליך פלילי מביא עמו תקופה מאתגרת ומורכבת לכל אחד, ובמיוחד לקטינים ולמשפחותיהם. אנו ממליצים לך להיפגש עמנו לקבלת ייעוץ ראשוני, ולהסביר מעמיק בדבר ההליך הפלילי והשלבים הצפויים בפניך. משרדנו מעניק ליווי מקצועי ורגיש לאורך כל הדרך לחשודים ונאשמים קטינים ולבני משפחותיהם, תוך התמחות ייחודית בתחום הקטינים וחוק הנוער.

אל תהסס לפנות אלינו

מוזמנים ליצור איתנו קשר בטלפון:

או להשאיר פרטים ונחזור בהקדם:

מאמרים נוספים

phone icon