זכויות אזרח מול שוטר

מהן זכויות האזרח מול שוטר?

כאשר אנו נתקלים בשוטר, חשוב שנדע מהן זכויותינו.

לשוטר סמכויות רבות בחוק, המעוגנות בין היתר בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ"ו-1996, ובפקודת סדר הדין הפלילי  (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969. כך למשל לשוטר מותר לתשאל אדם, לבקש מאדם להזדהות, וכן לעכב אדם. במקרים מסוימים מותר לשוטר גם לערוך חיפוש על אדם וכן לעצור אדם.

ואולם, שוטר יכול להפעיל סמכויותיו רק כאשר החוק מתיר לו, כלומר, רק בהתקיים נסיבות מסוימות, או רק באמצעות צו של בית משפט. כאשר אין בידיו צו שכזה, או כאשר הנסיבות לא מתקיימות, אסור לשוטר לדרוש מאתנו כל דבר, וחשוב שבמקרים אלה נדע לעמוד על זכויותינו.

 

האם יש חובה להזדהות מול שוטר  מתי יש סמכות לשוטר לדרוש מאזרח להזדהות באמצעות תעודת זהות?

במקרה של הזדהות באמצעות תעודת זהות אין צורך בחשד סביר לביצוע עבירה, אלא די בכך כי המידע שקיים בתעות הזהות רלוונטי, כלומר, אם השוטר רוצה לדעת מהו שמו, גילו, או כתובתו של אותו אדם, או העובדה כי הוא נושא תעודת זהות, או שיש בידו תעודת זהות, ושהוא אזרח.

במידה ואכן אין חשד לביצוע עבירה לא יוכל השוטר להמשיך לתשאל, לעכב או לעצור את אותו אדם.

במידה ויש  הוא רשאי לעשות כן.

 

מתי יש לשוטר סמכות לבקש מאזרח להתלוות אליו לתחנת המשטרה?

לשוטר יש סמכות לבקש מאדם להתלוות אליו לתחנת משטרה כאשר מתקיימים שני תנאים מצטברים:

  • קיים יסוד סביר לחשד שאותו אדם עבר עבירה או עומד לבצע עבירה.
  • הזיהוי לא היה מספיק, או במקרה שלא ניתן לחקור את אותו אדם במקום הימצאו, ויש צורך לחקור אותו בתחנת המשטרה.

בהתקיים שני תנאים אלה ניתן לדרוש מאדם להתלוות לתחנת המשטרה.

 

מתי יש לשוטר סמכות לעכב אזרח?

כאשר לשוטר יש יסוד סביר לחשד כי אדם ביצע עבירה, או יש הסתברות גבוהה כי הוא עומד לעבור עבירה העלולה לסכן את שלומו או בטחונו של אדם, או את שלום הציבור או בטחון המדינה   רשאי הוא לעכב את אותו אדם כדי לברר את זהותו וכתובתו או כדי לחקור אותו ולמסור לו מסמכים. עיכוב יכול להתבצע גם כאשר נדרש לערוך חיפוש על אותו אדם, וכן אם יש לשוטר צו מעצר כנגדו.

 

מתי יש לשוטר סמכות לעכב עד?

כאשר היה לשוטר יסוד סביר לחשד שנעברה עבירה, רשאי הוא לעכב אדם שיכול למסור לו מידע הנוגע לאותה עבירה, כדי לברר את זהותו וכתובתו וכדי לחקור אותו במקום הימצאו. כמו כן הוא רשאי לזמן אותו לתחנת משטרה קרובה למועד אחר.

 

מתי יש לשוטר סמכות לעכב כלי רכב לצורך חיפוש?

לשוטר מותר לעכב אדם גם כדי לערוך חיפוש ברכבו, אולם בשל כך צריכים להתקיים מספר תנאים. ראשית, לשוטר צריך להיות יסוד סביר לחשד כי נעברה עבירה שעל פיה מותר לעצור אדם (עבירה "בת מעצר") וכן יש צורך לערוך חיפוש כדי לאתר את החשוד, את הקורבן, או כל ראיה אחרת הקשורה לעבירה בה נחשד. השוטר רשאי לעכב את הרכב ולבצע את החיפוש גם במצב בו קיים חשש כי עומדת להתבצע עבירה מן המפורטות בחוק, או כאשר ישנה הסתברות גבוהה כי עומדת להתבצע עבירה בת מעצר.

 

מתי יש לשוטר סמכות לערוך חיפוש על גופו של אדם?

לשוטר יש סמכות לערוך חיפוש על גופו של אדם במקרה בו יש לו יסוד סביר לחשד שאדם נושא עליו נשק שלא כדין, או סם מסוכןאו כאשר האדם נמצא במקום בו נערך חיפוש (לדוגמא בביתו) או בקרבתו, ויש יסוד סביר לחשוד שהוא מסתיר אצלו חפץ שמחפשים או שרשאים לחפש אחריו. כך גם כאשר מדובר במעצר של אדם או באדם שכבר עצור.

מלבד מקרים אלה, אסור לשוטר לערוך חיפוש על אדם, למעט כאשר האדם נותן הסכמתו. כאשר אדם נתן הסכמתו לחיפוש, אין צורך בחשד סביר, ודי בהסכמה. ואולם, הפסיקה קבעה כי ההסכמה צריכה להיות "הסכמה מדעת" כלומר, על השוטר להסביר לאדם עת הוא מבקש ממנו הסכמתו – כי זכותו לסרב לחיפוש. ככל שהאדם סרב לחיפוש, לא ניתן לערך עליו חיפוש ללא יסוד סביר לחשד, וחיפוש שכזה יהיה לא חוקי.

 

מה משמעותו של חיפוש לא חוקי?

חיפוש לא חוקי הוא חיפוש שנעשה על ידי השוטר ללא סמכות. בהמשך, וככל שיוגש כנד החשוד כתב אישום, יוכל לעלות את טענותיו בגין החיפוש כחלק מטענות מקדמיות של הגנה מן הצדק, ובמקרים מסוימים הדבר יכול להביא לביטולו של כתב האישום. חיפוש לא חוקי יכול להביא גם לפסילתה של הראיה, כך שלא תהיה קבילה, או להפחית ממשקלה כך שמשקלה יהיה נמוך. במקרים בהם ראיה זו היא הראיה המרכזית, הדבר יכול להוביל לזיכויו של הנאשם.

 

מתי יש לשוטר סמכות לערוך חיפוש בביתו של אדם?

לשוטר יש סמכות לבצע חיפוש בביתו של אדם כאשר יש לו צו בית משפט המתיר לו לעשות כן. ואולם, במקרים מסוימים ניתן לבצע חיפוש בביו של אדם גם ללא צו. כך כאשר יש לשוטר יסוד להניח שבמקום מבוצע פשע, או בוצע פשע לפני זמן מה. כך גם כאשר בעל הנכס או המחזיק בנכס פונה למשטרה, כאשר אדם המצוי בבית פונה למשטרה   ויש יסוד להניח כי מבוצעת עבירה, וכן כאשר שוטר נמצא במרדף אחר מי שמתחמק ממעצר או נמלט ממשמורת חוקית.

עם זאת, שוטר רשאי לערוך חיפוש בביתו של אדם גם על בסיס הסכמתו של האדם שהוא בעל הבית, או המחזיק. כאשר שוטר מגיע לביתו של אדם והוא מבקש הסכמתו – חובה עליו להודיע לו כי זכותו לסרב. באם האדם סרב לחיפוש, אין לשוטר סמכות לבצעו, והוא יוכל לעשות כן רק אחרי שיקבל צו מבית המשפט.

 

מתי יש לשוטר סמכות לערוך חיפוש ולחדור לטלפון נייד או מחשב?

לשוטר יש סמכות לערוך חיפוש, ולחדור לטלפון נייד, מחשב, כונן דיסק קשיח וכדומה, וזאת רק כאשר יש בידו צו חיפוש וצו חדירה לחומר מחשב – צו ייעודי לכך. כאשר שוטר עומד לבציע חיפוש שכזה, זכותו של אדם לעמוד על כך שיוצג בפניו צו זה. ככל שאין לשוטר צו, מותר לאדם לסרב. ואולם יש באפשרותו של השוטר לערוך את החיפוש/חדירה תוך קבלת הסכמתו של האדם. ככל שלא ניתנה הסכמה – לא ניתן יהיה לבצע את החיפוש/החדירה.

 

מתי יש לשוטר סמכות לעצור אדם?

ככל שניתן, יש לעצור אדם על ידי צו של בית משפט. אך גם כאשר לשוטר אין צו, מותר לו לעצור אדם במספר מקרים. כך לדוגמא כאשר אותו אדם ביצע בפניו או קודם לכן עבירה מסוג עוון או פשע (עבירת עוון היא עברה שהעונש הקבוע לצידה הוא מעל שלושה חודשי מאסר ועד שלוש שנות מאסר, עבירת פשע היא עבירה שהוענש הקבוע לצידה הוא שלוש שנות מאסר ומעלה), והשוטר סבור כי אותו אדם עלול לסכן את בטחונו של אחר, בטחון הציבור, או בטחון המדינה.

לשוטר יש סמכות לעצור אדם גם אם העבירה לא בוצעה בפניו, וזאת כאשר יש לו חשש כי החשוד לא יתייצב לחקירה, או במקרה בו העובדה כי לא ייעצר תביא לשיבוש הליכי משפט. כך גם במקרה בו לשיטתו החשוד יסכן את בטחונו של אדם אחר, את בטחון הציבור או המדינה, זאת ועוד, לשוטר יש סמכות לעצור אדם גם במקרים בהם אותו אדם מצוי כבר בתנאים מגבילים, תנאים אלה יכול שיושתו עליו ידי בית המשפט, המשטרה, שב"ס ועוד. ככל שאותו אדם הפר את התנאים המגבילים החלים עליו  ניתן לעוצרו, ובהמשך גם להגיש נגדו כתב אישום בגין הפרת הוראה חוקית.

דוגמא נוספת למצב בו ניתן לעצור אדם היא במקרה בו לשוטר יש יסוד סביר לחשד כי האדם עומד לבצע עבירה. אולם, לא כל עבירה היא "בת מעצר", להלן העבירות בהן ניתן לעצור אדם רק על בסיס החשד: עבירות אלימות כנגד בן משפחה, עבירות אלימות חמורה או תוך שימוש בנשק חם או קר, עבירות לפי פקודת הסמים המסוכנים, עבירות ביטחון, או עבירות שדינן מאסר עולם או מיתה. עבירות נוספות הן התקהלות בלתי חוקית, החזקת רכוש גנוב, החזקת כלי נשק, או סכין כאשר המחזיק נחשד כשיכור, עבירות שונות על פי פקודת התעבורה וכן סירוב האדם להזדהות בפני השוטר.

 

מה המשמעות של מעצר לא חוקי?

מעצר לא חוקי הוא מצב בו לא היתה לשוטר סמכות לעצור את האדם, אך הוא עשה כן. לאחר שאותו אדם קיבל ייעוץ משפטי והבין כי מעצרו לא היה חוקי, ישנן מספר אפשרויות. ככל שאותו אדם יעמוד לדין, ניתן יהיה לטעון טענה בגין חוקיות מעצרו, כטענה מקדמית. טענה זו יכולה במצבים מסוימים אף להביא לביטול כתב אישום. במקרים אחרים יכולה לעמוד לזכותו של הנאשם בשלב הטיעונים לעונש, ולהביא להקלה מסוימת בעונשו.

מעצר לא חוקי יכול גם לשמש כבסיס לתביעה אזרחית. החוק מאפשר לאדם שנעצר באופן לא חוקי לתבוע פיצוי כספי המדינה בגין מעצר שווא. בנוסף, ככל שתוגש על ידי העצור תלונה למח"ש, יתכן ויוגש כתב אישום כנגד השוטר אשר פעל בחוסר סמכות.

 

מדוע כדאי להיוועץ בעורך דין פלילי במקרה בו עוכבתי או נעצרתי על ידי שוטר?

במקרה בו עוכבת או נעצרת על ידי שוטר מומלץ מאוד להיוועץ בהקדם האפשרי עם עורך דין פלילי. שלבים אלה הם שלבים מוקדמים בהליך הפלילי, אשר ככל שתתנהל נכון  יכול להיות כי התיק הפלילי נגדך ייסגר. ועל כן ליווי מקצועי של עורך דין פלילי המומחה בתחום, יעניק לך הגנה משפטית, ייצוג ראוי, והתנהלות נכונה בהליך הפלילי הצפוי לך. כמו כן עורך דין מקצועי יסייע לך לעמוד על זכויותיך לאורך כל הדרך.

 

מדוע כדאי להיעזר בשירותי משרדנו במקרה בו עוכב/נעצרת על ידי שוטר?

משרדנו מעניק ייעוץ משפטי בהליכים כגון אלה, מזה שנים רבות. אנו מייצגים קטינים בהליכים פליליים, משלבי החקירה המשטרתית ועוד קודם לה, ולאחר מכן בכל שלבי ההליך הפלילי, וכן בהליכים אזרחיים נלווים. חקירה משטרתית היא הליך מאתגר ומורכב לכל אחד, ובמיוחד לקטינים ולמשפחותיהם. אנו ממליצים לך להיפגש עמנו לקבלת ייעוץ ראשוני, ולהסביר מעמיק בדבר ההליך הפלילי והשלבים הצפויים בפניך. משרדנו מעניק ליווי מקצועי ורגיש לאורך כך הדרך לחשודים ונאשמים קטינים ולבני משפחותיהם, תוך התמחות ייחודית בתחום הקטינים וחוק הנוער.

מאמרים נוספים

phone icon