בעילה אסורה בהסכמה

מהי עבירת בעילה אסורה בהסכמה?

עבירת בעילה אסורה בהסכמה היא עבירה המוגדרת בסעיף 346(א)(1) לחוק העונשין (להלן: "החוק"), ומתארת מצב בו חל  איסור לקיים יחסי מין (לרבות החדרת חפץ לאיבר מינה של האישה) עם קטינה שטרם מלאו לה שש עשרה שנים. ואולם, לחוק מספר חלופות המתארות כמה מצבים שונים.

 

להלן המצבים העולים לכדי עבירה:

סעיף 346(א)(1) לחוק, מתייחס לקטינה אשר מלאו לה ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לה שש עשרה שנים (אף בהסכמתה) והיא אינה נשואה לו. וזאת בשל העובדה כי הסכמה בגילאים אלה אינה נחשבת להסכמה על פי חוק.

בהמשך הסעיף קיימת חלופה נוספת, המתייחסת לבעילת קטינה בגילאי שש עשרה שנים עד שמונה עשרה שנים. גם בחלופה זו מדובר על מצב בו היחסים נעשו בהסכמה, אך תוך ניצול יחסים מיוחדים הקיימים בניהם: תלות, מרות, חינוך או השגחה, או תוך הבטחת שווא לנישואין.

בסעיף 346(א)(2) לחוק,  נקבע כי בעילה אסורה בהסכמה תעלה לכדי עבירה גם כשמדובר בבגירה בגילאי שמונה  עשרה שנים ומעלה, וזאת ככל שהיחסים בוצעו תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות, או עקב הבטחת שווא לנישואין תוך התחזות כפנוי למרות היותו נשוי. העובר עבירה זו על כל סוגיה, צפוי לעונש של עד חמש שנות מאסר.

החוק נותן מענה גם למצב בו מדובר על בעילת קטינה שטרם מלאו לה ארבע עשרה שנים. ברי כי החוק מתייחס בחומרה יתרה לעבירה זו, וזאת בשל גילה הצעיר של הקטינה, ועל כן עבירה זו עולה לכדי עבירה של אינוס (לפי סעיף 345(א)(3) לחוק העונשין) אף אם מדובר בהסכמתה של הקטינה. כאמור, חומרת העבירה באה לידי ביטוי גם בעונש הקבוע לצידה, והוא עד שש עשרה שנות מאסר.

 

מהי בעילה?

בעילה הוא מונח המוגדר בחוק העונשין (בסעיף 345(ג)) ומתאר החדרה של איבר מאיברי הגוף, או חפץ, לאיבר המין של האישה. מלשון החוק אנו למדים כי בעילה יכולה להיות עבירה המבוצעת אך ורק כנגד אישה, ולא כנגד גבר. העבירה המקבילה לכך בחוק, אשר יכול שתבוצע כנגד גבר, היא עבירת מעשה סדום המוגדרת בסעיף 347 לחוק העונשין.

ולכן, ככל שמדובר בבעילה אסורה בהסכמה שבוצעה בקטין או בבגיר, נפנה לסעיף 347 לחוק העונשין, המתאר מעשה סדום. יובהר כי בתי המשפט מתייחסים באותה דרגת חומרה גם למקרים של מעשה סדום אשר במהותם זהים לבעילה אסורה בהסכמה, וכי העונש לצד עבירות אלה, זהה לעבירות בגין בעילה אסורה בהסכמה, ובהתאמה לחלופות השונות.

 

מה ההבדל בין בעילה אסורה בהסכמה לבין אונס?

ההבדל בין סוגי העבירות הוא כזה המשקף את יסוד ההסכמה, הן בפרשנותו המהותית, והן בפרשנותו החוקית. יחסים אינטימיים בין שני בגירים לרוב לא עולים לכדי עבירה, אולם כאשר אחד הצדדים לא מסכים ליחסים, לדוגמא, כאשר בעילת האישה נעשית שלא בהסכמתה, ובניגוד לרצונה, אזי הדבר עולה לכדי עבירת האינוס (אונס).

ואולם, גם כאשר שני הצדדים רוצים במערכת היחסים האינטימיים והאישה נתנה הסכמתה, החוק מחריג מספר מקרים (רובם עוסקים בקטינות, אך לא רק), אשר בעניינם הסכמתה של האישה – אף שהיתה מרצונה החופשי, לא עולה לכדי הסכמה על פי חוק.

 

מה ההבדל בין בעילה אסורה בהסכמה לבין מעשה מגונה?

בהשוואה בין שתי עבירות אלה, ההבדל מצוי הן ביסוד ההסכמה, והן באופי המעשה. בעבירת מעשה מגונה – עבירה לפי סעיף 345 לחוק העונשין, אין כל חובה כי תתבצע חדירה, אלא די  במעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים. כמו כן, בתי המשפט פירשו את החוק בפסיקה ענפה, כך שכיום כמעט כל מעשה בעל אופי מיני יכול לעלות לכדי עבירה.

לעומת זאת, בעבירת בעילה אסורה בהסכמה נדרשת חדירה או החדרת חפץ לאיבר מינה של האישה. יסוד ההסכמה הוא כאמור פרמטר נוסף אשר מצביע על ההבדלים בין העבירות. בעוד עבירת מעשה מגונה עוסקת בפוגע ובמעשיו (למעט חלופות שעניינן בעיקר בקטינות) בעבירת בעילה אסורה בהסכמה – נדרשת הסכמה כדי לבסס את יסוד העבירה, וזאת על אף שהחוק אינו מכיר בה.

 

מהו גיל ההסכמה?

במדינת ישראל גיל ההסכמה לקיום יחסי מין הוא שש עשרה, ואולם ישנם סייגים לחוק, אשר יפורטו בהמשך.

 

האם בעילה אסורה בהסכמה יכולה להתבצע כנגד אישה שהיא בגירה?

כן. כאמור, סעיף 346(ב) לחוק מתייחס בדיוק למצב דברים זה, בו מדובר בבגירה שמלאו לה שמונה עשרה, ואולם רק כאשר הדבר נעשה תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות, או עקב הבטחת שווא לנישואין תוך התחזות של מבצע העבירה כפנוי למרות היותו נשוי. עבירה זו היא עבירה שהעונש לצידה הוא עד שלוש שנות מאסר.

 

האם ישנם חריגים לחוק כאשר מדובר בבעילה אסורה בהסכמה?

כן. כאשר מדובר בזוג נשוי – וזאת כדי לא לפגוע בקבוצות שונות באוכלוסייה, בהן נישואים בגילאים האלה מקובלים, או בהינתן שלושה תנאים מצטברים – אזי גיל ההסכמה יכול שיהיה מעל גיל ארבע עשרה.

להלן התנאים:

  • גילו של מבצע העבירה אינו עולה על שלוש שנים מגילה של הקטינה
  • היחסים נעשו בהסכמה מלאה
  • לא היה מצב של ניצול יחסי מרות מסוג כלשהו

רק כאשר שלושת התנאים מתקיימים במלואם, אין המעשה עולה לכדי עבירה, ועל כן אותו אדם לא יועמד לדין פלילי. מצב דברים זה בא להכשיר קשר בין שני קטינים, או קשר בין בגיר לקטינה אשר פער הגילאים ביניהם לא רב, ובכל זאת מקיימים מערכת יחסים בהסכמה מלאה, וללא ניצול של יחסי מרות מסוג כלשהו.

 

מהי עבירת בעילה אסורה בהסכמה תוך יחסי מרות בעבודה/שירות?

סעיף 346(ב) לחוק – מתייחס למצב בו בוצעה עבירה של בעילה אסורה בהסכמה בבגירה, כאשר בין הצדדים התקיימו יחסי מרות בעבודה או במסגרת השירות הצבאי/משטרתי וכיוצא בזאת.

החוק מחריג מקרים אלה כאשר מדובר בבגירה, כיוון שהיחסים הרגישים בין הצדדים נקבעו על ידי המחוקק ככאלה שלא מאפשרים הסכמה ממשית של האישה, עת תחשוב כי עתידה במקום עבודתה נמצא בידי מי שאיתו נמצאת במערכת יחסים אינטימית.

החוק מדגיש את היותה של האישה בגירה, כיוון שבמקרים של קטינות, הקטינות לכשעצמה מספיקה.

 

מהי עבירת בעילה אסורה בהסכמה ביחסים בין מטפל למטופלת?

סעיף 346 (א)(2) לחוק – מתייחס למצב של בעילת קטינה על ידי מטפל נפשי; פסיכולוג, פסיכיאטר, עובד סוציאלי או מי שמתחזה לאחד מאלה.

לעניין סעיף זה, יראו מטפל נפשי שהוא פסיכולוג, פסיכיאטר או עובד סוציאלי, או מי שמתחזה לאחד מאלה, אשר בעל קטינה שמלאו לה שש עשרה שנים וטרם מלאו לה שמונה עשרה שנים, במהלך התקופה שבה ניתן לקטינה טיפול נפשי על ידו, כאילו עשה את המעשה האמור תוך ניצול יחסי תלות;

חזקה זו לא תחול אם מעשים כאמור החלו לפני תחילתו של הטיפול הנפשי במסגרת קשר זוגי. כאמור, עבירה מקבילה קיימת גם ביחס למטופל, תחת עבירת מעשה סדום בסעיף 347(א)(2) לחוק.

 

מהי עבירת בעילה אסורה בהסכמה תוך ניצול יחסי חינוך?

גם בסיטואציה זו מדובר ביחסים לא שוויוניים, כאשר הצד הפוגע, קרי, מבצע העבירה, מנצל את הצד החלש –  נפגעת העבירה, התלויה בו, במספר מישורים. כך למשל כאשר מדובר במורה ותלמידה. כאמור במערכת יחסים מסוג זה אין ביכולתה של התלמידה להביע הסכמה אמיתית, התלמידה כפופה למוריה, ותלויה בהם הן בתחום הלימודי, הן בתחום החברתי, ועוד.

 

האם הבטחת שווא לנישואין יכולה לעלות לכדי עבירה פלילית מסוג בעילה אסורה בהסכמה?

כאשר אדם מתחזה בפני אישה, ככזה הרוצה להתחתן עמה ולמסד את הקשר הזוגי בניהם לכל חייהם המשותפים, וזאת אך כדי לקבל ממנה הסכמה למערכת יחסים אינטימית, רואה בכך המחוקק את החומרה, ואת ניצולה של אותה אישה – אשר חשבה כי היא מתירה עצמה לבן זוגה אשר לו היא עתידה להינשא.

כאשר מתברר כי כל מצג השווא הזה נועד רק כדי לקיים עם האישה מערכת יחסים אינטימית, ולאחר מכן המתחזה כבר לא יקיים הבטחתו לנישואים – מדובר בעבירה. גם כאן הדגש הוא על ניצולה של האישה, בנושא בעל משמעות ורגישות יתרה.

בעוד כשמדובר בקטינה שמלאו לה שש עשרה וטרם מלאו לה שמונה עשרה יש להוכיח רק כי דובר במצג שווא, כאשר עסקינן בבגירה שמלאו לה שמונה עשרה, הדרישה היא כי מצג השווא יתווסף לכך שמבצע העבירה הציג עצמו כפנוי בעודו נשוי.

במקרה בו הקטינה לא אמרה אמת לגבי גילה, והציגה עצמה כבגירה  –  האם עדיין בוצעה עבירה של בעילה אסורה בהסכמה?

מדובר בשאלה מורכבת, וכמו בכל אירוע פלילי, בית המשפט ידון בכל מקרה לגופו. ואולם, ככל שהתביעה תצליח להוכיח כי מבצע העבירה יכול היה לדעת כי הקטינה בת פחות משש עשרה, אפילו אם חשד בכך ו"עצם את עיניו" לגבי גילה, ככל הנראה ניתן יהיה להרשיעו בעבירה.

כאמור, במקרים מסוג זה, וככל שהמקרה יגיע לפתחו של בית המשפט, בית המשפט יתרשם מגרסאות הצדדים וייתן הכרעתו בעניין.

מדוע כדאי להיוועץ עם עורך דין פלילי כשיש חדש לבעילה אסורה בהסכמה?

מקרה בו מתעורר חשד לעבירה של בעילה אסורה בהסכמה, הוא מצב מורכב עבור הצדדים המעורבים. מחד מדובר בסיטואציה בה שני אנשים קיימו יחסי מין מרצון, ומנגד אחד מהם עומד לדין.

ברי כי גם לנפגעת העבירה מצב הדברים אינו פשוט, ולעיתים, כמו שקורה בעבירות מין, לוקח זמן מה לעכל את הפגיעה. במקרים אחרים הנפגעת מוצאת את עצמה במצב בו היא עדיין נמצאת בקשר יומיומי עם מבצע העבירה, לעיתים בעל כורחה.

על כן במצב בו נפגעת מעבירה של בעילה אסורה בהסכמה, ההמלצה היא להיוועץ בהקדם האפשרי עם עורך דין המומחה בייצוג נפגעות עבירה בעבירות מין, אשר ביחד איתך יתווה את הדרך הנכונה ביותר עבורך.

 

מדוע כדאי לשכור את שירותי משרדנו במקרה בו נפגעת מעבירה של בעילה אסורה בהסכמה?

משרדנו מתמחה מזה שנים רבות בייצוג נפגעות עבירה בכלל, ונפגעות עבירות מין בפרט. לאחר פגישה ראשונית נפרוט בפניך את שלבי ההליך הפלילי הצפויים בפניך, ובהמשך ככל שיידרש, נייצג אותך אל מול רשויות האכיפה והתביעה.

אנו נלווה אותך כבר בשלב הראשון להגשת התלונה במשטרה למשטרה, ובהמשך במידת הצורך – לדיונים בבית המשפט. לאורך כל הדרך נהיה קשובים לתת לך את המענה המקצועי והרגיש לו את זקוקה. משרדנו מתמחה גם בהליכים אזרחיים הנלווים להליך הפלילי, כך שתוכלי לקבל מאיתנו את המעטפת המלאה בנוגע לכל הכרוך בסעדים אזרחיים במהלך ההליך הפלילי, וכן לאחריו.

אל תהסס לפנות אלינו

מוזמנים ליצור איתנו קשר בטלפון:

או להשאיר פרטים ונחזור בהקדם:

מאמרים נוספים

phone icon