מעשה מגונה בפומבי

מהו מעשה מגונה בפומבי?

ההגדרה של מעשה מגונה בפומבי קבועה בסעיף 349 לחוק העונשין. המדובר במעשה מגונה הנעשה בפני אדם אחר, ללא הסכמתו.
חלופה נוספת היא מעשה הנעשה בכל מקום, וזאת תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות. העונש המקסימלי הקבוע לצד העבירה הוא עד שנת מאסר.
עם זאת, כאשר המעשה נעשה בכל מקום שהוא, בפני אדם שטרם מלאו לו שש עשרה שנים, העונש המקסימלי הקבוע לצד העבירה הוא עד שלוש שנות מאסר.

"מעשה מוגנה" מוגדר בסעיף 348 לחוק העונשין, הסעיף קובע כי מדובר במעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים.
ואילו "פומבי" משמעותו, מקום ציבורי כשאדם יכול לראות את המעשה מכל מקום שהוא,
או במקום שאינו ציבורי, ובלבד שאדם המצוי במקום ציבורי יכול לראות את המעשה.

בסעיף 350 מוגדרת גם העבירה "גרם מעשה" , היינו, בעניין עבירה זו, או בכל עבירת מין אחרת הקבועה בפרק זה בחוק העונשין, אחת היא אם העושה עשה את המעשה או גרם שהמעשה ייעשה בו או באדם אחר. הדבר מכוון לרוב לאוכלוסייה הקלה לניצול, כמו קטינים, חסרי ישע, ועוד.

מהי המסגרת הנורמטיבית?

המסגרת הנורמטיבית היא כאמור חוק העונשין. בסעיף 349 מוגדר מהו מעשה מגונה בפומבי, ומהן החלופות השונות המהוות את יסודות העבירה, וכן החלופות השונות לעניין חומרת הענישה. כך לדוגמא לצד החלופה של מעשה מגונה בפומבי שבוצע בפני קטינים קבע המחוקק עונש חמור יותר.

מה ההבדל בין מעשה מגונה בפומבי לבין מעשה מגונה?

ככלל, מעשה מוגנה הוא מעשה הנעשה כלפי אדם מסוים, ואילו מעשה מגונה בפומבי הוא לרוב מעשה שנעשה כלפי "כולי עלמא". אולם, בפועל לעיתים הגבול בין השניים אינו כה ברור וחד משמעי, ובסופו של דבר בית המשפט הוא שיכריע באיזו עבירה מדובר. ההשלכות הינן בעיקר לעניין העונש, כי כאמור עבירת המעשה המגונה בפומבי הינה עבירה חמורה פחות מעבירת מעשה מגונה בבחינת ענישה.

מה ההבדל בין מעשה מגונה בפני אדם לבין מעשה מגונה באדם?

ככלל מעשה מגונה בפני אדם, הוא מעשה שבהכרח לא מערב מגע פיזי, אלא הפגיעה של הנפגע/ת תבוא לידי ביטוי בדרך של צפיה וחשיפה לסיטואציה ללא הסכמתו של אדם. כך כאשר אדם מתערטל בפני אדם אחר, מבצע מעשים מיניים בפני אחר וכדומה. ואילו כאשר מדובר במעשה מגונה באדם ישנן מספר אפשרויות, האחת היא כאשר מדובר במעשה המערב מגע פיזי בנפגע/ת או לחילופין פגיעה שאינו מערבת מגע פיזי אך מכוונת באופן ספציפי אל הנפגע, בין אם כי רק שנים היו נוכחים במקום, ובין אם באמצעות הרשת.

כך לדוגמא במקרה בו אדם הציץ לאחר עת היה בשירותים, או צילם אותו אף מבלי להיות נוכח במקום. דוגמא נוספת היא כאשר אדם שולח לאדם אחר תמונה או סרטון בעלי אופן מיני, וזאת ללא הסכמתו של האחר, או כאשר הדברים נעשים כחלק משיחת וידאו בין השניים.

מעשה מגונה בפומבי – מהו המסלול הפלילי?

מסלולו של ההליך הפלילי יחל בהגשת תלונה במשטרה בגין מעשה מגונה בפומבי, וזאת לאחר קבלת ייעוץ משפטי מעורך דין המתמחה בייצוג נפגעי/ות מעשה מגונה, לרבות מעשה מגונה בפומבי. לאחר מכן המשטרה תחקור את המקרה והתיק יועבר לבחינה נוספת בידי הפרקליטות, שם תתקבל החלטה האם להעמיד את הפוגע לדין, כלומר להגיש נגדו כתב אישום. ככל שלא יוגש כתב אישום, עורך הדין שלך יבחן את המקרה וביחד תקבלו החלטה האם כדאי להגיש ערר על סגירת תיק החקירה.

ככל שיוחלט להעמיד את הפוגע לדין, יוגש נגדו כתב אישום, למעט במקרים חריגים בהם ניתן לנתב את ההליך למסגרת של הסדר מותנה. באם יוגש כתב אישום, עוה"ד יסביר לך את משמעותו של ההליך הפלילי הצפוי בפניך, ויתלווה אליך לדיונים בבית המשפט ככל שיידרש. בסופו של דבר ככל שהנאשם יורשע בבית המשפט, יינתן פסק דין אשר יכלול בין היתר את עונשו של הנאשם, ולעיתים גם פיצוי פלילי. חשוב לדעת כי לרוב גובהו של הפיצוי הפלילי אינו רב, אולם לאחר מכן עדיין פתוחה בפניך האפשרות להגיש גם תביעה אזרחית, הכל כאמור תלוי בנסיבות המקרה.

מעשה מגונה בפומבי – מהו המסלול האזרחי?

משמעות המסלול האזרחי היא למעשה הגשת תביעה לבית משפט אזרחי. התביעה תהיה תביעה כספית לצורך פיצוי על המעשה המגונה בפומבי, וזאת מכוח סעיף 3(א)(2) לחוק למניעת הטרדה מינית.
לפי החוק למניעה הטרדה מינית ניתן לתבוע פיצויים גם ללא הוכחת נזק, כך שבית המשפט רשאי לפסוק סכום של עד 120,000 ₪ בשל מעשים מגונים (לרבות מעשה מגונה בפומבי) כאמור, ללא הוכחת נזק.

אפשרות נוספת היא תביעה נזיקית רגילה. אומנם בתביעה נזיקית ניתן לתבוע סכום גבוה יותר, אולם יש להוכיח נזק, וזאת בדרכים המקובלות בתביעות נזיקיות (על ידי מסמכים המעידים על טיפוליים רפואיים או נפשיים, הפסד ימי עבודה וכדומה), מה שלרוב יהיה קשה יותר בפגיעות מסוג זה.

כיצד חוק ההגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין משפיע על מי שהורשע בעבירה של מעשה מגונה בפומבי?

במקרים מסוימים לאחר שאדם הורשע בעבירה של מעשה מגונה בפומבי וריצה את עונשו, ניתן להחיל עליו סנקציות נוספות המנויות בחוק ההגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין. לפי חוק זה, וכדי להגן על הציבור, ובראש בראשונה על הקטינים, ישנן סמכויות שונות שעיקרן פיקוח והרחקה מהמתלוננים, וכן מקטינים, מוסדות בהם שוהים ולומדים קטינים, וכיוצא בזאת. מחד, המדינה מתעדפת את ההגנה על ציבור הכללי בכלל וציבור הקטינים בפרט, ומאידך מדובר בפגיעה קשה בזכויות הפרט, שכאמור כבר ריצה את עונשו ושילם את חובו לחברה.

על בתי המשפט חלה החובה לערוך את מלאכת האיזון, בין בקשות התביעה לצווי פיקוח ארוכים ובעלי מגבלות רבות, לבין זכויות הפרט, כך שלעיתים ניצן לקבוע כי צווי הפיקוח יוגבלו למשך תקופה קצרה יותר, או כי חלק מהמגבלות יוסרו.

מתי תתבצע הערכת מסוכנות בעניינו של מי שהורשע בעבירה של מעשה מגונה בפומבי?

הערכת מסוכנות היא חוות דעת מקצועית הניתנת על ידי אנשי מקצוע מהתחום הטיפולי, אשר הוסמכו מטעם המדינה ליתן הערכות מסוג זה. במקרים של עבירות מין, לרבות עבירה של מעשה מגונה בפומבי, ולאחר שהנאשם הורשע וריצה את עונשו, לעיתים מתבקשת הערכת מסוכנות בעניינו, וזאת מכוח חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין. כפי שפורט לעיל, בחלק מן המקרים יהיה האדם שהורשע מפוקח למשך תקופה מסוימת גם לאחר ריצוי עונשו.

כדי להחליט האם אותו אדם עדיין מהווה סכנה לציבור, יש לערוך הערכת מסוכנות בעניינו. לאחר קבלת חוות הדעת מאנשי המקצוע, נתוניו יבחנו על ידי יחידת צור של שירות בתי הסוהר (וזאת גם במקרה בו האדם ריצה את עונשו בדרך של עבודות שירות) ככל שיחידת צור תראה לנכון להגיש בקשה לפיקוח בעניינו, תועבר המלצתם אל הפרקליטות – שם יוחלט באופן סופי האם להגיש את הבקשה או לאו. בקשה לצו פיקוח תינתן רק כאשר ישנה הערכת מסוכנות בעניינו של אדם, ורק כאשר אכן נקבעה מסוכנות מדרגה מסוימת בעניינו. חשוב לציין כי ניתן גם להפחית ממסוכנותו של אדם, כאשר הפרמטר המשמעותי הוא הטיפול והשיקום אותו עובר.

מה עלי לעשות במקרה בו הייתי עד/ה לעבירה של מעשה מגנה בפומבי?

במקרה בו היית עד/ה לעבירה של מעשה מוגנה בפומבי, יש לפנות לסיוע נפשי ככל הנדרש, וכן להגיש תלונה במשטרה. דיווח בעבירות מסוג זה הוא בעל חשיבות יתרה, כיוון שבמקרים רבים ניתן למנוע עבירות חוזרות ונשנות של מעשה מגונה בפומבי כנגד קטינים. כמו כן, תמיד ניתן להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום.

מה עלי לעשות במקרה בו נפגעתי מעבירה של מעשה מגונה בפומבי?

במקרה בו נפגעת מעבירה של מעשה מוגנה בפומבי, ראשית יש לפנות לסיוע נפשי ככל הנדרש. בהמשך יש להתייעץ עם עורך דין המתמחה בייצוג נפגעי עבירות מין, לרבות ייצוג נפגעי עבירת מעשה מגונה ומעשה מגונה בפומבי, וכן יש להגיש תלונה במשטרה.

מדוע כדי להתייעץ עם עורך דין במקרה בו נפגעת מעבירה של מעשה מגונה בפומבי?

במקרה בו נפגעת מעבירה של מעשה מגונה בפומבי מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום. פגיעה בשל עבירות מין בכלל, לרבות עבירה של מעשה מגונה בפומבי, משלבת מספר מישורים הן ברובד הפלילי והן ברובד האזרחי, ועל כן רק עורך דין מומחה בתחום יוכל לסייע לך להחליט מה המסלול הנכון עבורך.

משרדנו מתמחה מזה שנים רבות בייצוג נפגעי עבירות מין, לרבות נפגעים מעבירות של מעשה מגונה ומעשה מגונה בפומבי. ההתמחות מורכבת מידע וניסיון שנצבר במהלך השנים, תוך מתן ייצוג של נפגעים ונפגעות רבות. הסבר והנגשת המידע בהליך הפלילי, עדכון שוטף על מצב התיק ברשויות השונות, והכנה וליווי לדיונים בבתי המשפט – הם רק חלק מהמעטפת הכוללת הניתנת במשרדנו. יחד איתך נבנה את האסטרטגיה המתאימה לך, ובמידת הצורך נייעץ לך גם בתחום האזרחי, בין אם בנושא בקשות לסעדים אזרחיים ובין אם בתביעות במישור האזרחי.

מעשה מגונה בפומבי

אל תהסס לפנות אלינו

מוזמנים ליצור איתנו קשר בטלפון:

או להשאיר פרטים ונחזור בהקדם:

מאמרים נוספים

phone icon